Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Với HTML bạn cũng có thể tạo bẳng cho trang web của mình.

Ví dụ

Bảng
Ví dụ này chỉ bạn cách tạo một bẳng bằng HTML

Đường biên của bảng

Bảng
Bảng được định dạng bởi thẻ <table>. Một bảng được chia ra làm nhiều hàng với thẻ <tr>, môi hàng được chia ra làm nhiều cột dữ liệu với thẻ <td>. Cbữ td là chữ viết tắt của “table data”, là nội dung của cột dữ liệu. Một cột dữ liệu có thể bao gồm chữ, hình ảnh, danh sách, đoạn vắn, form và bảng v.v.

<table border=”1″>
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>

Đoạn code trên sẽ hiển thị như thế này trong cửa sổ trình duyệt

row 1, cell 1 row 1, cell 2
row 2, cell 1 row 2, cell 2

Bảng và thuộc tính đường biên
Nếu bạn không thiết lập thuộc tính đường biên cho bảng thì bảng của bạn sẽ được hiển thị mà không có đường biên. Đôi khi nó có thể hữu dụng nhưng thường thì bạn muốn bảng của bạn có đường biên.

Để hiển thị đường biên của một bảng, bạn phải sử dụng thuộc tính đường biên.

<table border=”1″>
<tr>
<td>Row 1, cell 1</td>
<td>Row 1, cell 2</td>
</tr>
</table>

Heanding trong bảng
Heading trong một bảng được xác định bằng thẻ <th>

<table border=”1″>
<tr>
<th>Heading</th>
<th>Học thiết kế web</th>
</tr>
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>

Nó sẽ hiển thị như thế này ở trên trình duyệt

Heading Another Heading
row 1, cell 1 row 1, cell 2
row 2, cell 1 row 2, cell 2

Cột trống trong bảng
Cột trống không có nội dung thì không được hiển thị tốt lắm ở hầu hết các trình duyệt.

<table border=”1″>
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Nó sẽ có dạng thế này trên trình duyệt

row 1, cell 1 row 1, cell 2
row 2, cell 1  

Bạn chú ý rằng đường biên bao quanh cột trống bị mất (nhưng trong trình duyệt Mozilla Firefox nó sẽ hiển thị đường biên)

Để tránh điều này xảy ra, bạn thêm một non-breaking space (&nbsp;) vào cột trống đó, để làm cho đường biên của nó được hiện thỉ.

<table border=”1″>
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>

Nó sẽ hiển thị như sau ở trình duyệt

row 1, cell 1 row 1, cell 2
row 2, cell 1  

Mẹo nhỏ giúp bạn
Loại thẻ <thead>,<tbody> and <tfoot> ít khi được sử dụng, bởi vì nó không phải là tính năng được

Một vài ví dụ nữa

Bảng không có đường biên

Headings trong bảng

Cột trống
Ví dụ này chỉ cho bạn cách sử dung “&nbsp;” để hiển thị cột không có nội dung.

Bảng với viền ngoài

Cột chiếm hơn một cột hoặc hàng

Thẻ trong bảng
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách hiển thị nội dung ở trong nội dung khác.

Cell padding
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo cellpadding để tạo ra nhiều khoảng trắng hơn giữa nội dung và đường biên của nó.

Cell spacing
Cách sử dụng cellspacing để tăng khoảng cách giữa các cột.

Thêm màu nền hoặc hình nền cho bảng

Thêm màu nền hoặc hình nền cho cột

Căn chỉnh nội dung của cột
Hướng dẫn cách sử dụng thuộc tính “align” để căn chỉnh nội dung của cột, và tạo ra một bảng nhìn đẹp mắt hơn.

Thuộc tính frame
Chỉ cách sử dụng thuộc tính “frame” để điều khiển đường biên của bảng.

Thẻ table

 

Tag Mô Tả
<table> Vẽ bảng
<th> hàng đầu của bảng
<tr> hàng trong bảng
<td> ô trong hàng
<caption> nhãn của bảng
<colgroup> nhóm các cột
<col> Định các thuộc tính của cột
<thead> Hàng Đầu bảng
<tbody> Thân của bảng
<tfoot> Hàng cuối bảng

 

 

Xem thêm tài liệu html css ở mục chia sẻ

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công!

 

Tin tức khác:

 + Học thiết kế web

 + Đào tạo wordpress

 + Đào tạo quản trị web tại Hà Nội

 + Khóa học đồ họa in ấn