Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Các bạn cùng thử xem kiến thức của mình như thế nào rồi nhé

 

1.      Phần mở rộng của tập tin HTML là ?

a.       htm

b.      html

c.      Cả 2 câu trên đều đúng

2.      Từ HTML là từ viết tắt của từ nào?

a.       Hyperlinks and Text Markup Language

b.      Home Tool Markup Language

c.      Hyper Text Markup Language

d.      Tất cả đều sai

3.      Ai (tổ chức nào) tạo ra Web standards?

a.       The World Wide Web Consortium

b.      Microsoft

c.      Netscape

d.      Tất cả đều sai.

4.      Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn nhất.

a.       <heading>

b.      <h1>

c.      <h6>

d.      <head>

5.      Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ nhỏ nhất.

a.       <heading>

b.      <h1>

c.      <h6>

d.      <head>

6.      Đâu là tag để xuống dòng trong web?

a.       <lb>

b.      <br>

c.      <break>

7.      Đâu là tag để để giữ nội dung cố định trên dòng trong trang web?

a.       <wrap>

b.      <br>

c.      <nobreak>

d.      <nobr>

8.      Đâu là tag tạo ra màu nền của web?

a.       <body color="yellow">

b.      <body bgcolor="yellow">

c.      <background>yellow</background>

9.      Đâu là tag tạo ra chữ in đậm

a.       <b>

b.      <bold>

c.      <bld>

d.      <bb>

10. Đâu là tag tạo ra chữ in nghiêng

a.       <ii>

b.      <italics>

c.      <i>

11. Đâu là tag tạo ra gạch chân chữ

a.       <underline>

b.      <u>

c.      <i>

d.      Tất cả đều sai

12. Đâu là tag tạo ra liên kết (links) trong web

a.       <a url="http://daotaolaptrinh.edu.vn">daotaolaptrinh.edu.vn</a>

b.      <a>http://daotaolaptrinh.edu.vn</a>

c.      <a href="http://daotaolaptrinh.edu.vn">daotaolaptrinh</a>

d.      <a name="http://daotaolaptrinh.edu.vn">daotaolaptrinh.edu.vn</a>

13. Đâu là tag tạo ra liên kết đến email?

a.       <a href="xxx@yyy">

b.      <a href="mailto:xxx@yyy">

c.      <mail>xxx@yyy</mail>

d.      <mail href="xxx@yyy">

14. Làm sao để khi click chuột vào link thì tạo ra cửa sổ mới?

a.       <a href="url" new>

b.      <a href="url" target="new">

c.      <a href="url" target="_blank">

15. Đâu là những tag dành cho việc tạo bảng?

a.       <table><tr><td>

b.      <thead><body><tr>

c.      <table><head><tfoot>

d.      <table><tr><tt>

16. Đâu là tag căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng

a.       <tdleft>

b.      <td valign="left">

c.      <td align="left">

d.      <td leftalign>

17. Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bằng số

a.       <ul>

b.      <list>

c.      <ol>

d.      <dl>

18.  Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bởi dấu chấm?

a.       <list>

b.      <ul>

c.      <ol>

d.      <dl>

19. Tag nào tạo ra 1 checkbox?

a.       <check>

b.      <input type="check">

c.      <checkbox>

d.      <input type="checkbox">

20. Tag nào tạo ra 1 text input field?

a.       <textfield>

b.      <textinput type="text">

c.      <input type="text">

d.      <input type="textfield">

21. Tag nào tạo ra 1 drop-down list?

a.       <select>

b.      <list>

c.      <input type="dropdown">

d.      <input type="list">

22. Tag nào tạo ra 1 text area?

a.       <input type="textbox">

b.      <textarea>

c.      <input type="textarea">

23. Tag nào dùng để chèn 1 hình vào web?

a.       <image src="image.gif">

b.      <img>image.gif</img>

c.      <img src="image.gif">

d.      <img href="image.gif>

24. Tag nào dùng để tạo hình nền cho web?

a.       <body background="background.gif">

b.      <background img="background.gif">

c.      <img src="background.gif" background>

Tin tức khác:

Khóa học thiết kế web php tại hà nội

Đào tạo quản trị web

Đào tạo đồ họa

Đào tạo làm web