Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).


cookie là gìCookie là gi?
 là một file thông tin do trình duyệt tạo ra để lưu tông tin phục vụ cho máy chủ web. Cookie hữu ích trên phương diện giúp trình duyệt của bạn nhớ một số thông tin chi tiết cho máy chủ web thu thập thông tin.

 

Bài viết sẽ trình bài viết tạo, lấy và xóa cookies.
Có tất cả 3 khâu chính trong việc xử lý cookie ở PHP và các ngôn ngữ khác.

Bài viết sẽ trình bài viết tạo, lấy và xóa cookies.
Có tất cả 3 khâu chính trong việc xử lý cookie ở PHP và các ngôn ngữ khác. Nó bao gồm:

  • Tạo cookies.
  • Lấy thông tin của cookies.
  • Xóa cookies.

 

 Bạn tạo file cookie.php có code như sau:

(Code hoàn chỉnh trong việc tạo và lấy thông tin của 1 cookie bất kỳ)

 

<?php 

function create_cookie($name, $value = ""){ 
$expires = time() + 60*60*24*365; 
setcookie($name, $value, $expires,"/",""); 

function get_cookie($name){ 
if (isset($_COOKIE[$name])) { 
return urldecode($_COOKIE[$name]); 

else { 
return FALSE; 


?>

 

I. Tạo cookie:

Bạn tạo file login.php có code như sau:

 

<?php 

require_once("cookie.php"); 

$name = "lyhuuloi"; 
$password = "123456"; 

create_cookie("member_name", $name); 
create_cookie("member_pwd", $password); 

print "Cookie &#273;ã &#273;&#432;&#7907;c t&#7841;o."; 

?>

 

 

Sau khi tạo file login.php, bạn chạy file này để tạo cookie.

II. Lấy thông tin cookie:

Như trong ví dụ trên, ta sẽ trực tiếp lấy thông tin của 2 cookies là: member_name và member_pwd. Bạn tạo file index.php có code như sau:

  <?php 

require_once("cookie.php"); 

$cookie = array(); 
$cookie[&#39;member_name&#39;] = get_cookie(&#39;member_name&#39;); 
$cookie[&#39;member_pwd&#39;] = get_cookie(&#39;member_pwd&#39;); 

print "Chào b&#7841;n, {$cookie[&#39;member_name&#39;]}. B&#7841;n có m&#7853;t kh&#7849;u là: {$cookie[&#39;member_pwd&#39;]}"; 

?>

 

III. Xóa cookie:

Để xóa cookie ta cũng làm như tạo cookie. Để xóa cookie ta chỉ cần thiết lập giá trị là 0 (Số không) cho các cookies cần xóa. Bạn tạo file del_cookie.php có code như sau:

 

<?php 

require_once("cookie.php"); 

create_cookie("member_name", 0); 
create_cookie("member_pwd", 0); 

print "Cookie &#273;ã &#273;&#432;&#7907;c xóa. <a href=&#39;index.php&#39;>Trở về</a>.";

?> 

 

 Xem thêm tài liệu php ở mục chia sẻ

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công

Tin tức khác:

 + Khóa học lập trình web php

 + Khóa học thiết kế web

 + Khóa đào tạo quản trị web