Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Tất cả các website thương mại điện tử đều cần đến giỏ hàng online. Vì vậy thông qua chương trình học lập trình với php mình sẽ hướng dẫn các bạn cách  code giỏ hàng php đơn giản nhất.

 giỏ hàng php

Trước hết mình muốn bàn về cấu trúc cơ sở dữ liệu cho giỏ hàng. Giỏ hàng sẽ sẽ có 4 bảng, mặc dù quá trình mua sắm chỉ đòi hỏi 1 sản phẩm tức là bản products , ba bảng khác (customers, orders and order_detail ) sẽ được sử dụng lưu lại thông tin khách hàng và sẽ mua sản phẩm gì, số lượng chi tiết ra sao và tiền.

Cách lưu trữ sản phẩm vào mảng trong session

Chúng ta sẽ viết 1 function addtocart

PHP Code:
function addtocart($pid,$q){ 
    if($pid<1 or $q<1) return; 
  
    if(is_array($_SESSION['cart'])){ 
        if(product_exists($pid)) return; 
        $max=count($_SESSION['cart']); 
        $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; 
        $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; 
    } 
    else{ 
        $_SESSION['cart']=array(); 
        $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; 
        $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; 
    } 
}  

Chức năng addtocart bảo đảm sẽ lưu thông tin sản phẩm do khách hàng chọn vào session bao gồm productid và quantiy.

function product_exists : khi sản phẩm đã tồn tại thì sẽ cộng dồn vào. và nâng số lượng lên chứ không phải như thêm 1 sản phẩm mới

PHP Code:
function product_exists($pid){ 
    $pid=intval($pid); 
    $max=count($_SESSION['cart']); 
    $flag=0; 
    for($i=0;$i<$max;$i++){ 
        if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ 
            $flag=1; 
            break; 
        } 
    } 
    return $flag; 
}  

cuối cùng là chức năng xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng.

PHP Code:
function remove_product($pid){ 
    $pid=intval($pid); 
    $max=count($_SESSION['cart']); 
    for($i=0;$i<$max;$i++){ 
        if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ 
            unset($_SESSION['cart'][$i]); 
            break; 
        } 
    } 
    $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); 
}  

Xem thêm tài liệu php ở mục chia sẻ

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công

 Tin tức khác:

 + Khóa học lập trình web php

 + Khóa học thiết kế web

 + Khóa đào tạo quản trị web