Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng mysql kết hợp với PHP để xuất ra dữ liệu như thế nào.

Để làm việc với mysql và PHP chúng ta cần nắm 6 hàm cơ bản:

 

 

1- Kết nối cơ sở dữ liệu:

 

Cú pháp:

 

mysql_connect("hostname","user","pass")

 

2- Lựa chọn cơ sở dữ liệu:

 

Cú pháp:

 

mysql_select_db("tên_CSDL")

 

Ví dụ:

 

$conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die(" khong the ket noi");

mysql_select_db("demo");

 

3- Thực thi câu lệnh truy vấn:

 

Cú pháp:

 

mysql_query("Câu truy vấn ở đây");

 

4- Đếm số dòng dữ liệu trong bảng:

 

Cú pháp:

 

mysql_num_rows();

 

5- Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng:

 

Cú pháp:

 

mysql_fetch_array();

 

6- Đóng kết nối cơ sở dữ liệu:

 

Cú pháp:

 

mysql_close();

 

Ví dụ áp dụng:

 

Tạo cơ sở dữ liệu dựa trên từng đoạn code sau:

 

mysql -hlocalhost -uroot -proot

mysql>create database demo_mysql;

mysql> use demo_mysql;

mysql>create table user(id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(50) NOT NULL, password CHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY(id));

 

Tạo trang test.php. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối cơ sở dữ liệu.

 

<?

$conn=mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can't connect database");

mysql_select_db("demo_mysql",$conn);

?>

 

Tiếp đến viết câu truy vấn lấy ra tất cả user từ database.

 

<?

$sql="select * from user";

$query=mysql_query($sql);

?>

 

Kiểm tra xem trong bảng dữ liệu đã tồn tại user nào chưa ?. Nếu chưa thì xuất ra thông báo lỗi, ngược lại thì đưa chúng vào mảng và lặp cho đến hết bảng dữ liệu.

 

<?

if(mysql_num_rows($query) == 0)

{

echo "Chua co du lieu";

}

else

{

while($row=mysql_fetch_array($query))

{

echo $row[username] ." - ".$row[password]."<br />";

}

}

?>

 

Và cuối cùng chúng ta đóng kết nối và kết thúc thao tác xử lý.

 

<?

mysql_close($conn);

?>

 

Và cuối cùng là file hoàn chỉnh của ứng dụng trên:

 

<?

$conn=mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can't connect database");

mysql_select_db("demo_mysql",$conn);

$sql="select * from user";

$query=mysql_query($sql);

if(mysql_num_rows($query) == 0)

{

echo "Chua co du lieu";

}

else

{

while($row=mysql_fetch_array($query))

{

echo $row[username] ." - ".$row[password]."<br />";

}

}

mysql_close($conn);

 

?>

Xem thêm tài liệu PHP ở mục chia sẻ

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công

Tin tức khác:

 + Khóa học lập trình web php

 + Khóa học thiết kế web

 + Khóa đào tạo quản trị web